Algemene voorwaarden
GEBRUIKSVOORWAARDEN MyCourseDocs

Artikel 1: Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Push2Tablet en gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Push2Tablet: leverancier en beheerder van MyCourseDocs-applicatiesoftware en -website.
  2. MyCourseDocs: de applicatiesoftware die door Push2Tablet wordt geleverd onder de naam “MyCourseDocs” en waarmee gebruikers de mogelijkheid hebben om middels een computer, tablet of smartphone cursusdocumentatie waartoe zij gerechtigd zijn, te ontvangen en gebruiken.
  3. Registratie: elektronische vastlegging door gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord onder akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden, waardoor gebruiker het recht verwerft MyCourseDocs te gebruiken.
  4. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
  5. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring van deze gebruiksvoorwaarden
  6. Partij: iedere betrokken partij bij deze gebruiksvoorwaarden.
  7. Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie Push2Tablet de gebruiksovereenkomst heeft gesloten en die van MyCourseDocs gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen op het Platform.
  8. Platform: een met wachtwoord afgeschermde omgeving binnen MyCourseDocs waartoe uitsluitend de gebruikers toegang hebben.
  9. Koopovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen een gebruiker en een opleidingsinstelling of -verzorger in de rol van uitgever (hierna genoemd: uitgever) die door middel van MyCourseDocs uitgaven beschikbaar stelt voor gebruik of koop. Deze koop komt tot stand tussen de uitgever en de gebruiker binnen een electronische transactie-omgeving of anderszins, doch onder verantwoordelijkheid van de uitgever op grond van de door hem gepubliceerde eventuele leveringsvoorwaarden van de uitgever. Push2Tablet is op geen andere wijze partij bij die overeenkomst betrokken, dan als distributeur van het gekochte in opdracht van de uitgever.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
Beschikbaarstelling binnen MyCourseDocs geldt als een uitnodiging tot gebruik van het aangebodene door de uitgever daarvan. De overeenkomst tot gebruik komt tot stand tussen de uitgever en de gebruiker binnen een electronische transactie-omgeving of anderszins, onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitgever op grond van de door hem gepubliceerde eventuele leveringsvoorwaarden van de uitgever.

Artikel 4: Gebruik van MyCourseDocs
4.1 Push2Tablet verleent gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst het recht om gebruik te maken van MyCourseDocs ten behoeve van de verkrijging bij uitgevers van cursusdocumentatie, in welke vorm ook, die door hen middels MyCourseDocs worden aangeboden. Push2Tablet zal daartoe aan gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekken of deze door gebruiker laten kiezen, waarmee gebruiker kan inloggen op het Platform.
4.2 Gebruiker staat ervoor in dat hij uitsluitend gebruik maakt van MyCourseDocs conform het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden ter zake of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van MyCourseDocs, alsmede voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat gebruiker gebruik heeft gemaakt van MyCourseDocs op een wijze die strijdig is met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
4.3 Push2Tablet zal zich naar beste vermogen inspannen om MyCourseDocs ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. In geval MyCourseDocs niet beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst of Push2Tablet niet voldoet aan haar inspanningsverplichting, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze, 1) MyCourseDocs zodanig te wijzigen dat deze beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst, 2) MyCourseDocs te vervangen door een applicatie die beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst of 3) de levering van MyCourseDocs te staken en de gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding voor Push2Tablet is hiermee uitgesloten.
4.4 Push2Tablet heeft het recht de aangeboden functionaliteit van MyCourseDocs van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Push2Tablet zal zich inspannen om eventuele fouten in MyCourseDocs op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.
4.5 De via MyCourseDocs verkregen documenten blijven 1 jaar beschikbaar voor download binnen MyCourseDocs. Het niet binnen deze periode downloaden van gekochte uitgaven vrijwaart de gebruiker jegens de uitgever.

Artikel 5: Ondersteuning
Push2Tablet spant zich in om telefonisch en per e-mail technische en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan gebruiker met betrekking tot MyCourseDocs. Push2Tablet kan echter niet garanderen dat alle mogelijke problemen op deze wijze dan wel anderszins kunnen worden opgelost.

Artikel 6: Communicatie
6.1 Iedere contact tussen Push2Tablet en gebruiker kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders voorschrijft.
6.2 De door Push2Tablet opgeslagen versie van de correspondentie met de gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker.
6.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan overtuigend wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
6.4 Door het aangaan van de overeenkomst geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Push2Tablet dat zijn e-mailadres kan worden gebruikt door Push2Tablet en de uitgeverij van een verkregen uitgave voor het versturen van nieuwsbrieven dan wel voor andere directe marketingdoeleinden.

Artikel 7: Privacy en veiligheid
7.1 Het gebruik van MyCourseDocs kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Push2Tablet valt in dit opzicht aan te merken als bewerker. Gebruiker is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet tegen aanspraken van derden dat door het gebruik van MyCourseDocs persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
7.2 Push2Tablet zal zich redelijkerwijs inspannen om de met behulp van MyCourseDocs opgeslagen informatie te beveiligen. Gebruiker ziet erop toe dat gebruiker gebruik maakt van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een anti-virus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede van eventuele beveiligingsmiddelen die Push2Tablet beschikbaar stelt.
7.3 Door het gebruik van MyCourseDocs door gebruiker verwerft Push2Tablet informatie over het leesgedrag, alsmede daarvan afgeleid informatieconsumptiegedrag van gebruiker middels het volgen van hyperlinks of anderszins benutten van interactiviteit en multimedia die middels via MyCourseDocs verworven content beschikbaar komt. Deze informatie staat de uitgever van de verworven content beschikbaar, doch Push2Tablet staat ervoor in dat deze informatie door de uitgever niet herleidbaar zal zijn tot de persoon of persoonsgegevens van gebruiker.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 De volgende handelingen met betrekking tot MyCourseDocs mogen niet door of vanwege gebruiker worden verricht: a. MyCourseDocs gebruiken anders dan noodzakelijk in het kader van artikel 4.1 en 4.2 van deze gebruiksvoorwaarden, waaronder het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar maken, verveelvoudigen, of anderszins aan enige derden ter beschikking stellen van content die via MyCourseDocs wordt verkregen of daarop zichtbaar is; b. een of meer wijzigingen aanbrengen in de Applicatie; c. aangebrachte technische beveiligingen en andere voorzieningen (doen) verwijderen of omzeilen; d. MyCourseDocs zodanig gebruiken, dat het systeem waarmee MyCourseDocs ter beschikking wordt gesteld, overmatig belast wordt; e. het delen van de aan gebruiker verbonden gebruikersnaam met niet-gerechtigde derden.
8.2 Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker of de gebruikers met behulp van MyCourseDocs opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
8.3 Mocht Push2Tablet blijken dat informatie die door gebruiker met behulp van MyCourseDocs is opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Push2Tablet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het handelen van de gebruiker.
8.4 Gebruiker is verplicht de door Push2Tablet verstrekte, of door gebruiker aangemaakte gebruikersnamen, wachtwoorden en administratienummers geheim te houden. Push2Tablet is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door gebruiker, en mag ervan uitgaan dat de gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk de door gebruiker geautoriseerde gebruiker is. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de ongeautoriseerde gebruiker schade heeft veroorzaakt door het gebruik van MyCourseDocs. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Push2Tablet daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
8.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren, gebruiken, en in stand houden van de apparatuur, netwerkverbindingen, en alle andere faciliteiten benodigd om toegang te verkrijgen tot MyCourseDocs en het Push2Tablet-platform. Push2Tablet is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van gebreken, storingen, beperkte beschikbaarheid, of andere tekortkomingen van deze faciliteiten.
8.6 Op verzoek van of namens Push2Tablet zal gebruiker steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken, die Push2Tablet van haar verlangt in het kader van de uitvoering van deze gebruiksovereenkomst. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om steeds juist, volledig en tijdig aan dergelijke verzoeken van Push2Tablet te voldoen. Ook is gebruiker gehouden om gevolg te geven aan nadere instructies van of namens Push2Tablet met betrekking tot het gebruik van MyCourseDocs.
8.7 In aanvulling op de overige aansprakelijkheidsbeperkingen in de gebruiksovereenkomst, sluit Push2Tablet iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade (waaronder in ieder geval vermogensschade en andere schade) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik en het ter beschikking stellen van MyCourseDocs, alsmede voor schade die anderszins voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de directie of leidinggevend personeel van Push2Tablet.
8.8 Onverminderd de overige vrijwaringen in de gebruiksovereenkomst, vrijwaart gebruiker Push2Tablet tegen alle vorderingen van derden ter zake van of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van MyCourseDocs alsmede anderszins ter zake van of in verband met de uitvoering van de gebruiksvereenkomst.
8.9 Push2Tablet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verworven uitgaven.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op MyCourseDocs blijven berusten bij Push2Tablet en/of haar licentiegever(s). Met het sluiten van de gebruiksovereenkomst verleent Push2Tablet aan gebruiker slechts een beperkt niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van MyCourseDocs gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst.
9.2 Indien naar het oordeel van Push2Tablet aannemelijk is dat komt vast te staan dat MyCourseDocs inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze, 1) naar het redelijke oordeel van Push2Tablet gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of 2) de levering van MyCourseDocs te staken en de gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
9.3 gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten op MyCourseDocs niet wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
9.4 Push2Tablet vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat MyCourseDocs in Nederland inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat gebruiker Push2Tablet onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat gebruiker Push2Tablet de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Push2Tablet die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Push2Tablet vervalt indien en voorzover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in MyCourseDocs die door gebruiker of namens gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van MyCourseDocs in combinatie met niet door Push2Tablet ter beschikking gestelde producten of diensten of als gevolg van enig ander handelen in strijd met de gebruiksovereenkomst.

Artikel 10: Duur en beëindiging
10.1 De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en kan door Partijen te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
10.2 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan Push2Tablet, door een schriftelijke mededeling aan gebruiker de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn ontbinden, indien zich een van de volgende gevallen voordoet: a. gebruiker is in staat van faillissement verklaard of aan haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of gebruiker heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is; b. gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit deze gebruiksovereenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, is na door Push2Tablet bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen één week nagekomen; c. gebruiker inbreuk heeft gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten; d. Push2Tablet op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak dan wel als gevolg van de beëindiging of wijzigingen van een overeenkomst met haar toeleveranciers en/of licentiegevers, niet meer in staat is of gerechtigd is MyCourseDocs overeenkomstig hetgeen in de gebruiksovereenkomst is bepaald aan gebruiker te leveren.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de gebruiksovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
11.2 Push2Tablet mag bij de uitvoering van de gebruiksovereenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
11.3 Push2Tablet mag rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst overdragen aan derden.
11.4 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst aan een derde over te dragen of sublicenties te verschaffen.